دی زی

دی زی

کتی و دون ستروب – ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ ‌- آمریکا

(بیشتر…)

موری

موری

تینا  و  مرتی گیللوم – ۱۱ مهر ۱۳۸۹ – آمریکا (بیشتر…)

رتسی

رتسی

ندا عبدو – ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ – پاریس، فرانسه

(بیشتر…)

بابی

بابی

 

خانواده سعیدی – ۲ آذر ۱۳۸۹ ‌- ادمونتون کانادا

(بیشتر…)