0 Items
  • نر،
  • عقیم شده،
  • حدود پنج ساله،
  • آرام و مهربان
  • پشتیبان مهربان او خانم رویا هستند.

Related Posts

پندار دختر، متولد 1389 نام من پندار است و مرا وقتی که زخمی بودم پیدا کردند و به پناهگاه سپردند. من هم مانند خیلی دیگر از دوستانم در پناهگاه درمان و در نهای...
بنفشه دختر، متولد سال 1391 من را یاران وفای قزوین که آن زمان در پناهگاه هشتگرد فعالیت داشتند پیدا کردند و به پناهگاه آوردند . از همان بدو ورود جزو سگهای بس...
کژال دختر، حدود ۵ سال، عقیم شده، مهربان و اهل دوستی. پشتیبان مهربونش خانم یاسمن فرازان است.   ...
ببری پسر، متولد سال 1389 من ببری هستم و حدودا پنج سالی میشه که ساکن پناهگاه هستم. اوایل خیلی ترسو و گوشه گیر بودم اما الان خیلی بهترم و حتی بعضی مواقع با ...
Share This