پسر، متولد 1393

یک سال پیش وانتی به پناهگاه آمد و بوبار را با خودش آورد. راننده می گفت که پای سگ آسیب دیده و آورده تا ما کمک کنیم، ولی تا کارگرها رفتند پزشک پناهگاه را صدا بزنند، او را رها کرد و رفت.

بوبار اتفاقا پسر سالمی بود و فوق العاده حساس و عاشق نوازش شدن. داخل زمین با سگ های دیگر اهل دعواست اما اگر به گردش بره مهربان و بازیگوش است.

چه کسی حاضر است پشتیبان یک سگ مهربان و حسود بشود؟

Related Posts

الی ماده الی حدود سه سال پیش از طریق خانم الهام که از حامیان سخاوتمند پناهگاه است، به پناهگاه وفا آمد. الهام، در گروه های حامی حیوانات دیده بود که سگی ...
بتی دختر، متولد سال 1392 من و برادرم بل ساکن زمین یک هستیم . پاهای من دچار آسیب شده است اما از آنجایی که ساکن پناهگاه هستم و در آنجا از من خوب مراقبت می ...
لی لی دختر،متولد سال 1391 من و خواهرم دنا وقتی توله های کوچکی بودیم به پناهگاه سپرده شدیم و مدتی در محوطه بیرونی ساکن بودیم و بعد به زمین شماره دو منتقل شد...
آراد  پسر ، متولد 1394 آراد را داخل یک کارگاه سنگ بری پیدا کردیم. گردنش پاره شده بود و عفونت داشت. وقتی او را به پناهگاه آوردیم متوجه شدیم پای راستش اشکال...
Share This