پسر، حدودا ۷ ساله

دو نفر از کارکنان پناهگاه ـ رعنا  و آقا کرم ـ زمان بازگشت به خانه در جاده ی پایین پناهگاه پیدایش کردند. رعنا می گوید، دور گردنش سیم بسته شده بود و همینطوری داشت می رفت. از ماشین پیاده شدم و سیم را باز کردم، دیدم سه غده روی تنش هست و جرب کامل با عفونت چشم با خودمان به پناهگاه آوردیم و پس از معالجات، امروزه یک سگ سالم و شاد است و منتظر یک حامی مهربان.

Related Posts

بقچه دختر، متولد 1390 یکی از مسئولیت های مربوط به داوطبین در پناهگاه این است که سگهایی که در محوطه شماره یک و دو هستند را به بیرون بیاورند تا سگهای ساکن د...
الی ماده الی حدود سه سال پیش از طریق خانم الهام که از حامیان سخاوتمند پناهگاه است، به پناهگاه وفا آمد. الهام، در گروه های حامی حیوانات دیده بود که سگی ...
پیگی دختر، متولد سال 1388 من پیگی هستم و چشمهایم دچار کم بینایی است. حدود سه سال پیش وقتی كه توله متوسطی بودم با همین آسیب در چشم به پناهگاه سپرده شدم ...
طلا دختر، متولد سال 1389 من طلا هستم و طی یک عملیات نجات از آمل (شمال ایران) نجات یافته ام و به واسطه خانم مهربانی به پناهگاه وفا سپرده شده ام. دختر زیبا...
Share This