پناهگاه وفا >> آموزشی >> کتابها
آموزشی
سلانه سلانه

sallaneh sallaneh-rاین کتاب را سرکار حانم فاطمه معتمدی (بنیانگذار کانون دوستداران حیوانات/پناهگاه حیوانات وفا) به پارسی برگردانده‌اند و نشر روزنه آنرا به زیور چاپ آراسته است.

درباره کتاب و نویسنده آن:
این کتاب را مارک بکاف  (Marc Bekoff) استاد پیشین اکولوژی و زیست شناسی تکاملی دانشگاه کلرادو نوشته که دارای پیشینه پرباری در زمینه رفتارشناسی جانوران است.
بکاف خواننده این کتاب را با داستانهایی فلسفی و اخلاقی روبرو میسازد تا چگونگی زندگی ما را در هماهنگی با دیگر جانداران بررسی کند. او از ما میخواهد تا به کنکاش در اندیشه و باورهایمان بپردازیم و جهانبینی خود به اندازه جهانی که در آن گونه‌های بیشماری از جانداران زندگی میکنند گسترش دهیم. جهانی که آدمی تنها یک گونه از این گونه‌های بیشمار است. او با پرتو افکندن بر باورهای ناسازگار ما از خوانندگان کتاب میخواهد که به این بیاندیشد که چنین باورهایی ما را به کجا خواهد برد. بکاف شور فریادرس و فریادرسان شدن جانوران را در دل خوانندگان این کتاب به جوشش میاورد.
 
 
 
 
شما حیوانات را دوست دارید، خب که چی؟

کتابی سرشار از آموزه‌هایی کاربردی و شادیبخش برای بچه‌ها که آنها را در کمک به جانوران یاری میکند.

so you love animalsاین کتاب را خانمی آموزگار به نام "زو وایل" (Zoe Weil)" که راهبر و یکی از بنیانگذاران "انجمن آموزش رفتار انسانی (Institute for Humane Education)" است نوشته و سرکار خانم فاطمه معتمدی (بنیانگذار کانون دوستداران حیوانات/پناهگاه حیوانات وفا، این کتاب را به زبان پارسی برگردانده‌اند.

"شما حیوانات را دوست دارید، خب که چی" به کودکان و نوجوانان (9 تا 12 ساله) میاموزد که چه بر سر دیگر موجودات زنده در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم می‌اید و با پیشنهاد صدها راهکار آموزشی، آنها را از زیباییهای طبیعت و زندگی جانوران بهره‌مند ساخته و انگیزه حفاظت از محیط زیست و جانوران را در آنها زنده میکند.

با پوشش یافتن همه جانوران از خانگی و دامپروری و نمایشی گرفته تا آزمایشگاهی و شکاری و وحشی در گفتمان این کتاب و درگیر ساختن بچه‌ها با واقعیت‌ها، بازی‌ها، متل‌ها، آزمودنی‌ها و کوشیدنی‌های پر شور این کتاب میتوانیم فرزندانمان را برای دگرگون کردن آینده توانمند کنیم. 

download-pdf-05