پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> نسیم
نسیم

nassim 3-a

نسیم (باد خنک و ملایم)

دختر، نژاد مالینوا، متولد نیمه اول اردیبهشت ماه 1391، عقیم

این دختر زیبا، وقتی توله کوچکی بود به پناهگاه سپرده شد. او سگ بسیار مهربان و دوست داشتنی است. درآغوش گرفتنش همانند درآغوش گرفتن نسیم است.ظرافت و لطافت در تمام بازیگوشی ها و حرکاتش موج میزند.

nassim 2

 او با کودکان، بزرگترها و همه حیوانات مهربان است و از درگیری پرهیز میکند.

نسیم چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش بگیرد و با خود به خانه برد.

nassim 1

نسیم، باد خنک و ملایم

دختر، متولد نیمه اول اردیبهشت ماه 1391، عقیم

 

این دختر زیبا، وقتی توله کوچکی بود به پناهگاه سپرده شد. او سگ بسیار مهربان و دوست داشتنی است. درآغوش گرفتنش همانند درآغوش گرفتن نسیم است.ظرافت و لطافت در تمام بازیگوشی ها و حرکاتش موج میزند.

او با کودکان، بزرگترها و همه حیوانات مهربان است، نسیم این دختر زیبا از درگیری پرهیز میکند.

نسیم چشم براه خانواده مهربانی است که او را درآغوش بگیرد و با خود به خانه برد.
 
FacebookMySpaceTwitterReddit