پناهگاه وفا >> سگهای آماده واگذاري >> زنجبیل
زنجبیل

zanjebil-530385-a

دحتر، 4 ساله، عقیم، نژاد: میکس جرمن

او همرنگ دانه زنجبیل است، او را 3 سال پیش به پناهگاه آوردند و یک سال پس از زندگی در پناهگاه برای زندگی با خانواده ای که در شمال بودند راهی شمال کشور شد، ولی سرپرستش او را پس ازطی یکسال بدلیل فروش خانه دوباره به پناهگاه بازگرداند.

 

zanjabil

او عاشق زندگی کردن با انسانهاست، بسیار باوفا و بازیگوش است. در وفا کمتر کسی است که او را نشناسد. او یکبار بدلیل محبت یکی از بازدید کنندگان وفا، برای جبران محبت، بدنبال ماشینش راهی شد و در شهر سرگردان گردید، حدود سه ماه به دور از خانه برای بدست آوردن غذا و امنیت با سختی های زیادی روبرو شد. ولی دوباره توسط یکی از داوطلبین به خانه بازگشت. او برای اینکه از شما نوازش بگیرد سرش را در آغوش شما فرو میکند و مدتها بی حرکت میماند تا یک دل سیر محبت بگیرد.

او چشم براه یک دل مهربان است که بدنبالش بیاید و او را با خود به خانه برد.

zanjabil

 
FacebookMySpaceTwitterReddit