درباره ما >> مرامنامه
مرامنامه

کانون دوستداران حیوانات / پناهگاه حیوانات وفا

  • آگاه سازی مردم برای یاری رسانی، بهداشت و آسایش همه گونه‌های جانوری در ایران.
  • فراهم نمودن زندگی بی ترس و بیم و برخوردار نمودن همه جانوران دست‌آموز و رام از رسیدگیهای دامپزشکی و همچنین نگاهبانی از دیگر جانوران آزاد در زیستگاههای بومی خود.
  • ما یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستیم که آرمانهای آینده‌نگرانه‌اش در گرو هیچ گروه عرفی یا سیاسی نیست.
  • ما تنها برای دست یافتن به یک آرمان با یکدیگر هم‌پیمان شده‌ایم: رسیدن به آگاهی برای نگاهبانی از جانوران در جهانی که در آن همه آدمیان و دیگر زیستمندان بتوانند در آرامش و با هم زندگی کنند.